Parodie


Da: Silent night di Joseph Mohr - Franz Gruber
Vulìməcə bbénə
(Parodia di Attilio Littera)
Canta Leonardo Littera.

Vulìməcə bbénə
Nírə si' ttu,
bbjànghə sò jji,
frètə nu' cə àmm'a səndì,
nə mbənzèmə ca cə àmm'a scannà,
nu' təním'u dərìtt'a ccambà,
e vvulìməcə bbénə,
'ngə còstə nènd'a ppruwà!
Rùsscə si' ttu,
bbjànghə sò jji,
frètə nu' cə àmm'a səndì,
nə mbənzèmə ca cə àmm'a rrəcchì,
quànda ggèndə vədímə suffrì
e cca mórə də fèmə
pəcchè nə ndè chə mmagnà.
Ggiàllə si' ttu,
bbjànghə sò jji,
frètə nu' cə àmm'a səndì,
nə mbənzèmə soltàndə pə nnu',
quànda cósə tənímə də cchjù,
e vvulìməcə bbénə,
'ngə còstə nènd'a ppruwà!

___________________________________

Da: Aria di Natale di C. Scotti Galletta - F. Zulian
Natèlə ngumbagníjə
(Parodia di Attilio Littera)
Canta Leonardo Littera.

Natèlə ngumbagníjə
Rit. [Introduzione]
Rit. [Canto]
Quànnə vè Natèlə t'ha' stà â chèsa tójə,
chî parèndə tíjə t'ha' stà ngumbagníjə,
quìllə ca tə màgn'è ppúrə rròbba tójə,
tu pìnz'e ddícə:
"Quànnə vè Natèlə sa' chə tt'ha' magnà,
cavəciún'e nnèvələ hànn'a prəparà,
mèndrə la zuppèttə pròpjə mbò mangà,
nu' cə àmm'a ddəcrəjà!".
Brano
Pìnzəcə, arraggiún'e ppìnzəcə,
tòmbələ, chə ffasciúl'e mmìcquələ,
pròpjə tu pu' fà 'na cinguínə,
'nu tèrnə, chi lo sà!
Pə qquèstə tu...
Rit.
Quànnə vè Natèlə t'ha' stà â chèsa tójə,
chî parèndə tíjə t'ha' stà ngumbagníjə,
quìllə ca tə màgn'è ppúrə rròbba tójə,
tu pìnz'e ddícə:
"Quànnə vè Natèlə sa' chə tt'ha' magnà,
cavəciún'e nnèvələ hànn'a prəparà,
mèndrə la zuppèttə pròpjə mbò mangà,
nu' cə àmm'a ddəcrəjà!".
Brano
Frìjənə, li scurpèllə frìjənə,
jòchənə, 'i waggljúnə jòchənə
e la nòtt'aspìttə fín'e llùtəmə:
nèndə cchjù ttòmbələ,
'nu làmbə ha dda rrəvà?!
Rit.
Quànnə vè Natèlə t'ha' stà â chèsa tójə,
chî parèndə tíjə t'ha' stà ngumbagníjə,
quìllə ca tə màgn'è ppúrə rròbba tójə,
tu pìnz'e ddícə:
"Quànnə vè Natèlə sa' chə tt'ha' magnà,
cavəciún'e nnèvələ hànn'a prəparà,
mèndrə la zuppèttə pròpjə mbò mangà,
nu' cə àmm'a ddəcrəjà!".

___________________________________

(Parodia di Attilio Littera)
Da: AVE MARIA
di F. Shubert
Canta Leonardo Littera.
Pàsquəl'a Ssanzəvírə
Quànnə vè Pàsquələ,
a Ssa nZəvírə jùsèm'a ffà
prím'a fəllètə cû prəsùttə,
chə lu salèm'e cchə la savucìccə,
pu məttímə púrə l'óv'addəlləsètə
e 'na fəllùccə də ləmónə.
Li spàrgə o li cardùccə t'ha' magnà,
l'agnèll'a 'u fùrnə tə fà ddəcrəjà.
E 'ndə crədènnə ca quìst'è llùtəmə:
chî cəcurjèttə tu tə pu' bbuffà. 
Ma quànnə vè Pàsquələ?!
Quànnə vè Pàsquələ,
a Ssanzəvírə jùsèm'a ffà
li cósə dúcə e 'i ləcchənìzjə
ca, sə ttu vvídə, tə fànnə 'ngandà:
'a scarcèlla nòstrə chə lu panarèllə
sònn'a prəjèzzə dî waggljúnə.
'A fèstə nu' l'àmm'a sandəfəcà,
e ttùttə quàndə cundènd'àmm'a stà.
'A cambagnètə mo tùtt'aspèttənə,
ma sə scambéjə e bbondèmbə fà
a lu jùrn'apprèssə.


Nessun commento:

Posta un commento