martedì 12 luglio 2011

Sanzəvírə - parole di Attilio Littera, musica di Filomena Minelli, trascrizione musicale di Leonardo Littera. "Canto Popolare della Città di San Severo" [Deliberazione unanime del Consiglio Comunale di San Severo del 27 settembre 2007]


Teatro Comunale "Giuseppe Verdi" – San Severo
Esibizione del CORO dell'Istituto di Istruzione Superiore "Enrico Pestalozzi"
diretto dal Maestro Felice Iafisco per l'interpretazione del brano musicale "Sanzəvírə".


156ª Festa Polizia di Stato-Sanzəvírə


 Sanzəvírə

Mo t'hê dícə chjèr'e ttùnnə
ca sə ggírə tùtt'u mùnnə
'nu pajés'accúm'e qquìstə
tu səcúrə nnə l'ha' vìstə.

'Ngə stà nènd'e ccə stà tùttə,
cə fà fèst'e ccə stà a llùttə,
e ssə vvè la mmalannètə
ggià lu trúwə prəparètə.

Sə lu rènə nn'ha rrəcótə,
và la vòtt'e ccə rrəvótə,
sə la vìgnə l'ha ttradítə,
pìgghj'e rrèpə lu trappítə.

Sə lu wèrn'è stètə nírə,
'ngə scuràggə Sanzəvírə
e ssə ppúrə nə ndè nèndə
fà Natèl'allerjamèndə.

Prəmavérə pòrtə Pàsquə
e ddəjún'a ppèn'e jjàcquə;
Crìstə mo è rəsciusscətètə:
vív'ê spàrgə câ fəllètə!

S'a staggiónə pu li mmànnə
cəciarìllə púr'awànnə,
tè cundènd'ê sanzəvrísə
cû jallùccə bbèll'e ccísə.

Sə l'autùnnə pə 'nu sfìzjə
li prəpèrə lu sruwìzjə,
và e ssumèndə Sanzəvírə:
nə mbò jèssə sèmbə nírə!

12 febbraio 1981
2° premio per la canzone al 2° Concorso di poesie  e canzoni dialettali organizzato dal Centro di studi sanseveresi di storia e archeologia.
___________________________________
 

1 commento:

  1. Per chi volesse ascoltare e/o scaricare il brano, registrato dal vinile 45 giri, può leggere questo post:
    http://ingcad.posterous.com/sanzevire-singolo-1986

    Spero di aver fatto cosa gradita!

    RispondiElimina